Update corona registratie en delen van gegevens

26 maart 2021

In ons artikel van 18 februari jl. hebben we geschreven over de handreiking van de PO-Raad en de VO-raad over corona en privacy. Via dit artikel geven we een update.

Het ministerie van OCW heeft een aantal veel gestelde vragen en antwoorden gepubliceerd over de heropening van scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Het ministerie van OCW heeft nu onderbouwd met diverse argumenten dat de school een gerechtvaardigd belang heeft voor het doorgeven van een limitatief aantal persoonsgegevens aan de GGD, zodat zij een bron- en contactonderzoek kunnen uitvoeren. Zo dient de school diverse belangen:

 • Het belang van de school om fysiek onderwijs te kunnen verzorgen en de zorgplicht voor scholen om leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces te laten doorlopen.
 • Het belang van de school om de veiligheid van de leerlingen en het personeel te waarborgen.
 • Het belang van de leerling en de samenleving dat de leerling onderwijs volgt.
 • Het belang van de leerlingen om fysiek onderwijs te ontvangen en zijn gezondheid in acht te nemen. Als kinderen te lang niet naar school gaan, leidt dit tot onderwijsachterstanden en fysieke en mentale gezondheidsproblemen.
 • Het belang van de leerlingen en ouders om tijdig te weten of de leerling risicovol contact heeft gehad om noodzakelijke maatregelen te treffen om een besmetting te isoleren en te voorkomen dat de leerlingen hun familie of andere naasten hiermee besmetten.
 • Het belang van de GGD om via het BCO de covid-19-epidemie te bestrijden.
 • Het belang van de samenleving bij een effectieve bestrijding van het virus en goed opgeleide en gezonde jongeren.

Welke persoonsgegevens mogen aan de GGD worden verstrekt?

Scholen wordt mogelijk gevraagd informatie te verstrekken, zodat de GGD kan bepalen op welke dagen een besmettelijke leerling of personeelslid op school was, met wie hij/zij in contact was, en wat de gevolgen daarvan zijn. Het gaat uitsluitend om de volgende gegevens:

 • De naam;
 • De geboortedatum;
 • Het telefoonnummer en/of e-mailadres van de leerling of van diens ouders als de leerling jonger is dan 16 jaar;
 • Of de leerling op een of meerdere specifieke dagen op school aanwezig was (de presentie-/absentielijst).
  NB: denk hierbij ook aan aanwezige invalleerkrachten of bv. ambulant begeleiders;
 • Waar de leerling in de klas zat tijdens een of meerdere lessen (de plattegrond van de klas);
 • Of en op welke manier sprake was van groepsvorming/cohortering en contactbeperking conform de RIVM-richtlijnen.

Dit is een limitatieve lijst van persoonsgegevens waarvan het ministerie van OCW heeft vastgesteld dat scholen deze niet-bijzondere persoonsgegevens mogen bijhouden en mogen delen.  

NB1: Het uitwisselen van andere persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens is hiermee uitgesloten.

NB2: Scholen zijn niet verplicht om deze gegevens uit te wisselen. Er is namelijk nog geen wettelijke grondslag hiervoor aanwezig.

NB3Het registreren en verder delen van informatie over personen die besmet zijn of in quarantaine verblijven, bijvoorbeeld omdat andere ouders dit vragen, blijft niet toegestaan, tenzij hiervoor expliciete toestemming voor is gegeven. Scholen hoeven deze informatie ook niet te delen met de GGD, omdat deze informatie al bij de GGD bekend is.

Is toestemming van de ouders hiervoor dan nog nodig?

Wanneer de school zich baseert op bovengenoemd gerechtvaardigd belang, dan is toestemming voor de gegevensverstrekking niet meer nodig. Het is belangrijk om ouders per brief te informeren over het proces van het bron- en contactonderzoek en de gegevens die worden uitgewisseld, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Ook is het raadzaam om vooraf de GMR te informeren.
Een model-brief voor de ouders is als bijlage toegevoegd bij de handreiking van OCW.
Mocht een ouder het niet eens zijn dat bepaalde informatie wordt verstrekt, dan kunnen ze bezwaar aantekenen. In dat geval gebruikt de school de gegevens van de leerling en diens ouders niet en geeft deze niet door aan de GGD.

Handreiking ministerie van OCW en model-brief

Download hier de handreiking.

Download hier het schema gegevensdeling bij bron- en contactonderzoek.

Lees hier het nieuwsbericht van de PO-Raad.

Lees hier het nieuwsbericht van de VO-Raad.