Audit schoolbesturen

Met een audit krijgt u inzicht in hoe u als organisatie ervoor staat op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. De audit is gebaseerd op het normenkader Informatiebeveiliging en Privacy Funderend Onderwijs dat sinds april 2023 is gepubliceerd. Dit normenkader is een set van normen die beschrijven of u een bepaald thema of onderwerp op de juiste manier beheerst. Tijdens de audit wordt de mate van beheersing door ons objectief getoetst.

De audit start met een verkennend gesprek waarin de opzet en doorlooptijd van de audit met u wordt bepaald. Aan de hand van een vragenlijst wordt bekeken in hoeverre u aan de verplichtingen van de AVG voldoet. Daarnaast vindt er een beoordeling plaats van uw IBP-beleid. Met behulp van een online nulmeting worden de medewerkers bevraagd op hun kennis en toepassing van de AVG en het IBP-beleid. De audit kan eventueel uitgebreid worden met een mystery guest of pentest. U ontvangt een uitgebreide rapportage met concrete aanbevelingen. In de rapportage is ook een passage opgenomen voor het jaarverslag van uw schoolbestuur.

Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.