Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot de diensten van Privacy op School BV, Spoorlaan 2a, 2411 ER, Bodegraven.

Artikel 1 definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Opdrachtnemer: Privacy op School BV.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Privacy op School BV.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
 • Opleiding: tenminste twee of meerdere bijeenkomsten die óf geaccrediteerd zijn, of waarvan de opdrachtgever tenminste een certificaat ontvangt. Indien opdracht wordt gegeven tot het verzorgen van de opleiding, valt dit onder de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen Privacy op School BV en een opdrachtgever waarop Privacy op School BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offertes

 1. De door Privacy op School BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na verstrekking van de offerte, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief btw en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Privacy op School BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Privacy op School BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit geschiedt in overleg met de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Privacy op School BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Privacy op School BV worden verstrekt.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Privacy op School BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien Privacy op School BV een opleiding verzorgd ten behoeve van opdrachtgever, spant Privacy op School BV zich in om alle opleidingen die zijn afgenomen, daadwerkelijk te verzorgen. Indien het een fysieke training betreft die om zwaarwegende redenen geen doorgang kan vinden, behoudt Privacy op School BV de mogelijkheid voor om een digitaal alternatief aan te bieden. Het is de klant niet toegestaan om vanwege een eventuele belemmering om de opleiding of training fysiek te volgen, de opleiding of training te annuleren.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Privacy op School BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Inschrijving van opleiding

 1. Inschrijving voor een opleiding geschiedt door in te schrijven via de website https://www.privacyopschool.nl/opleiding/. Daarnaast is het ook mogelijk om na overleg met een van de Privacy op School B.V-medewerkers of na het samenstellen van een offerte een op maat gemaakte opleiding aan te vragen. De inschrijving is pas definitief als de getekende orderbevestiging door Privacy op School BV is ontvangen, geaccepteerd en bevestigd is aan de opdrachtgever.
 2. Door inschrijving geeft de opdrachtgever/deelne(e)m(st)er te kennen deze voorwaarden te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Privacy op School BV en de opdrachtgever/ deelne(e)m(st)er, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 Annulering van opleiding

 1. Indien Privacy op School BV een opleiding verzorgd ten behoeve van opdrachtgever heeft opdrachtgever vanaf het moment van inschrijven 14 dagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan de opleiding of training kosteloos worden verzet of geannuleerd. Annulering is uitsluitend schriftelijk (of per mail) mogelijk.
 2. Wanneer binnen de 14 dagen bedenktijd niet is geannuleerd, geldt:
  1. Tot acht weken: tot acht weken voor aanvang van de opleiding zijn hier geen kosten aan verbonden, mits er binnen twee weken een nieuwe datum wordt overeengekomen.
  2. Tot vier weken: indien tot vier weken voor aanvang van de opleiding een verzoek tot verplaatsing wordt ingediend, dan zal 30% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht; daarnaast zal na het volgen van de opleiding tevens het oorspronkelijke factuurbedrag in rekening worden gebracht.
  3. Tot twee weken: Indien tot twee weken voor aanvang van de opleiding een verzoek tot verplaatsing wordt ingediend, dan zal 50% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht en zal na het volgen van de opleiding tevens het oorspronkelijke factuurbedrag in rekening worden gebracht.
 3. Annulering van de opleiding aanmelding is uitsluitend schriftelijk (of per mail) mogelijk.
 4. Indien een opleiding deel uitmaakt van een overkoepelend traject dan zal naar rato van dit geheel het factuurbedrag worden bepaald door Privacy op School BV.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 8 Contractduur; uitvoeringstermijn

De overeenkomst tussen Privacy op School BV en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

Artikel 9 Honorarium

 1. Het honorarium is exclusief btw. De geldende tarieven voor opleidingen zijn te vinden op de website van Privacy op School BV.
 2. De verschuldigde kosten worden maandelijks in rekening gebracht.

Het honorarium kan jaarlijks op 1 januari door Privacy op School BV worden verhoogd, waarbij de inflatiecorrectie uitgangspunt is. De verhoging is alleen op de overeenkomst van toepassing indien op de datum van verhoging meer dan drie maanden van de contractduur zijn verstreken. Privacy op School BV stelt opdrachtgever tijdig (uiterlijk eind november) op de hoogte van de eventuele prijswijziging en per wanneer deze ingaat.

Artikel 10 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Privacy op School BV geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, rapporten, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Privacy op School BV totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Privacy op School BV gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. In geval van opleiding: Privacy op School BV behoudt zich alle rechten van intellectuele, auteursrechtelijke en industriële eigendommen voor met betrekking tot de door Privacy op School BV verschafte opleidingsmaterialen en leermiddelen. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming opleidingsmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan, in gebruik te geven, te kopiëren, te openbaren dan wel te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook.

Artikel 12 Incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Privacy op School BV recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Privacy op School BV zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Privacy op School BV, zal Privacy op School BV in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Privacy op School BV extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Indien Privacy op School BV aansprakelijk is voor directe dan wel indirecte schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het maandelijkse declaratiebedrag en voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Privacy op School BV voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 2.500,- (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro).
 2. In geval van opleiding: Privacy op School BV is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, zoals onder meer vertragingsschade, welke verband houden met het verloren gaan van gegevens ten gevolge van het niet doorgaan of niet naar behoren functioneren van haar opleidingsmaterialen en/of leermiddelen of enigerlei andere gevolgschade.

Artikel 15 Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Privacy op School BV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Privacy op School BV informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. Verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle door Privacy op School BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Privacy op School BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. Privacy op School BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Geschillen

 1. Privacy op School BV behoudt zich het recht voor het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Privacystatement

Privacy op School BV gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van Privacy op School BV diensten en producten. In dit privacy statement staat beschreven hoe we omgaan met onder andere persoonsgegevens, cookies en beveiliging. https://www.privacyopschool.nl/privacystatement/

Aanvullende voorwaarden inhuur FG

Privacy op School BV heeft voor de inhuur van een Functionaris Gegevensbescherming aanvullende voorwaarden opgesteld. Deze zijn op te vragen via info@privacyopschool.nl of te downloaden via https://www.privacyopschool.nl