Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot de diensten van Privacy op School BV, Spoorlaan 2a, 2411 ER, Bodegraven.

Artikel 1 definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Opdrachtnemer: Privacy op School BV.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Privacy op School BV.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen Privacy op School BV en een opdrachtgever waarop Privacy op School BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 offertes

 1. De door Privacy op School BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief btw en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten.

Artikel 4 uitvoering van de overeenkomst

 1. Privacy op School BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Privacy op School BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit geschiedt in overleg met de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Privacy op School BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Privacy op School BV worden verstrekt.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Privacy op School BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Privacy op School BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 6 contractsduur; uitvoeringstermijn

De overeenkomst tussen Privacy op School BV en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

Artikel 7 honorarium

 1. Het honorarium is exclusief btw.
 2. De verschuldigde kosten worden maandelijks in rekening gebracht.

Artikel 8 betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 9 eigendomsvoorbehoud

Alle door Privacy op School BV geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, rapporten, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Privacy op School BV totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Privacy op School BV gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 10 incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11 opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Privacy op School BV recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Privacy op School BV zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Privacy op School BV, zal Privacy op School BV in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Privacy op School BV extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12 aansprakelijkheid

Indien Privacy op School BV aansprakelijk is voor directe dan wel indirecte schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het maandelijkse declaratiebedrag en voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Privacy op School BV voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 2.500,- (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro).

Artikel 13 vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Privacy op School BV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Privacy op School BV informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. Verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15 intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle door Privacy op School BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Privacy op School BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. Privacy op School BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 16 geschillen

 1. Privacy op School BV behoudt zich het recht voor het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.